• תקנון אתר מד אופ Med Op

  תקנון אתר https://med-op.com

  בשם חברת מד – אופ אסתטיק טכנולוגיה בע”מ (להלן: “החברה”), אנו מודים לך על השימוש באתר החברה (להלן: “האתר”). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “התקנון” ו/או “תקנון האתר”). התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מתייחס לנשים וגברים כאחד. משתמש יקר, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש והגבלת פרטיות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש ו/או הגבלת הפרטיות אל תמשיך לגלוש באתר זה, והימנע משימוש בו.

  תנאי שימוש

  1. התקנון מחייב כל אדם העושה שימוש באתר. לעניין השימוש, לרבות גלישה, צפייה בתכני האתר, איורים, סמלים ,תמונות, צלמיות, מאמרים, קישורים לאתרים חיצוניים, ו/או כל מידע מסוג כלשהו המופיע באתר זה (להלן: “תכני האתר”).
  2. תקנון האתר מהווה הסכם בינך לבין החברה.
  3. נוסח התקנון ו/או סעיפיו ו/או תוכנו ו/או כותרותיו, יכול וישונו מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, זאת, מבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך ומבלי שיגרע דבר מתוקפו של התקנון.
  4. על המשתמש מוטלת האחריות לקרוא את תקנון האתר מעת לעת, ולוודא כי הוא מסכים לכל האמור בו.
  5. השימוש באתר זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המשתמש ו/או הגולש באתר (להלן: “המשתמש”) לכל תנאי התקנון.
  6. תכני אתר זה בכללותם, הם בבעלותה הבלעדית של החברה, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מפורשת ובכתב מהחברה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע, בכל עת, מכל תוכן מתכני האתר, לרבות, פרסומים ו/או ,מבצעים ו/או ,הטבות ו/או ,מתנות אשר מופיעים בו, או שיופיעו בו בעתיד, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר מהרשת ו/או למנוע גישת משתמשים אליו, מכל סיבה שהיא על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך הוספת תכנים, הסרתם, עדכון האתר, סגירת האתר ו/או לכל צורך אחר, וכל זאת מבלי שמי מהמשתמשים יהיה זכאי להעלות כנגד החברה כל טענה בגין כך, ולרבות טענה בגין אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא.
  9. השימוש באתר ובתכניו, אינו מהווה, בשום אופן, תחליף לקבלת חוות דעת מקצועית של מומחה רפואי ו/או מומחה אחר, והינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. אין לראות במידע שבאתר יעוץ מכל סוג שהוא.
  10. יודגש בזאת, כי סרטוני ההדרכה של מוצרי החברה שהועלו ו/או שיועלו מעת לעת לאתר, אינם מהווים, בשום אופן, תחליף ליעוץ מקצועי, על ידי גורם מוסמך מטעמה של החברה, לגבי אופן השימוש במוצריה.
  11. יובהר כי החברה איננה נושאת באחריות ביחס ל”קישורים” המופיעים באתר, והיא מסירה מעליה כל אחריות ביחס לאתרים ו/או תכנים שעלולים להופיע בפני המשתמש במידה וילחץ על “קישורים” אלה במכוון או בשוגג.
  12. על המשתמש מוטלת האחריות לקרוא את תקנון האתר מעת לעת, ולוודא כי הוא מסכים לכל האמור בו.
  13. המשתמש יישא באחריות מלאה, בכל מקרה בו יפר הוראה מהוראות תקנון זה.
  14. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כפי שהוצגו לעיל, אתה מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר זה ו/או בשירותיו.
  15. כל המידע המוצג באתר זה, לרבות מאמרים, תמונות, איורים, צלמיות, סרטונים, סמלים, שמות מסחריים, תהליכים טכנולוגיים, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם שימוש מכל סוג שהוא, ללא אישור מפורש ובכתב מאת החברה.

  הגבלת פרטיות

  16. החברה עשויה לעשות שימוש בכל הנתונים ו/או המידע הנאסף באמצעות אתר זה, בין שנמסר על ידך ובין שנאסף בדרך אחרת, תוך כדי גלישה באתר זה, לרבות Cookies, והמשתמש מודע ומסכים לכך באופן בלתי חוזר.
  17. בהשארת פרטיו האישיים של המשתמש, באתר זה ו/או בעמודי הקישורים המופעים בו, המשתמש נותן בזה הסכמתו לכך שהחברה, ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש לצרכי פרסום ו/או עדכון במבצעים ו/או הצעת שירותים שונים (להלן: “השירותים”), ו/או לכל מטרה אחרת, לרבות באמצעות דוא”ל ו/או הודעות SMS ו/או הודעות MMS ו/או הודעות “וואטס-אפ” (What’sAAp) ו/או שיחות קוליות וכו’.
  18. למען הסר הספק יובהר בזאת, כי מילוי פרטיו האישים של המשתמש באתר או בעמודים הקשורים בו, מהווים הסכמה מטעמו לקבלת מידע פרסומי ו/או שירותים, באמצעים המפורטים בסעיף 16 לתקנון זה, כמו גם הסכמה לניהול משא ומתן עם החברה, ו/או מי מטעמה, ביחס לרכישת מכשירים ו/או נכסים ו/או שירותים שהחברה מציעה.
  19. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין מערכת אבטחת המידע של האתר חסינה ומוגנת באופן מלא ומוחלט, והוא מוותר מראש על טענה כלשהי כנגד החברה, ביחס לכל פגיעה ו/או ניצול לרעה ו/או שימוש לא הוגן במידע כלשהו, על-ידי צדדים שלישיים.
  20. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יעשה כל שימוש, בתכני האתר לכל מטרה שהיא, לרבות שימוש בעל אופי מסחרי ו/או פרסום ו/או העתקה ו/או שכפול, מבלי לקבל את הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהחברה.
  21. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל שבגינו יגרם נזק ו/או הפסד לחברה, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרה של איזה מהוראות תקנון זה.
  22. על התקנון יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ו/או הקשור עם תקנון זה מסורה לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב ולהם בלבד.

  Call Now Button דילוג לתוכן